Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden
1. Doel

Deze algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten die worden aangeboden door onze vestiging, waarvan de contactgegevens in deze reserveringsbevestiging worden vermeld. Zij regelen alle stappen die nodig zijn voor het voorbehoud en de follow-up van het voorbehoud tussen de overeenkomstsluitende partijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het geboekte tarief die toegankelijk zijn op ons boekingsplatform, en deze te hebben aanvaard. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen via internet, via ons boekingsplatform.

Reservering
De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden gepresenteerd. De klant erkent dat hij/zij kennis heeft genomen van de aard, de bestemming en de boekingsvoorwaarden van de diensten die op ons boekingsplatform beschikbaar zijn en dat hij/zij de nodige en/of aanvullende informatie heeft opgevraagd en verkregen om met kennis van zaken te kunnen boeken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De reservering wordt geacht door de klant te zijn aanvaard aan het einde van het reserveringsproces.

Boekingsproces
De reservering door de klant gebeurt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt bij ontvangst van het reserveringsformulier. De klant verbindt zich ertoe vóór elke reservering de op het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag gevraagde informatie in te vullen. De cliënt verklaart dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw en juist is. Na de definitieve keuze van de te boeken diensten omvat de boekingsprocedure met name de invoer van de bankkaart in geval van een verzoek om garantie of vooruitbetaling, de raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het geboekte tarief voordat de boeking wordt gevalideerd en, ten slotte, de validering van de boeking door de klant.

Bevestiging van ontvangst van de reservering
Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onmiddellijk een e-mail te sturen. In het geval van online boekingen bevat de ontvangstbevestiging van de boeking per e-mail een samenvatting van het aanbod van de overeenkomst, de geboekte diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het gekozen tarief, die door de klant zijn aanvaard, de datum van de gemaakte boeking, informatie over de service na verkoop, alsmede het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant eventuele klachten kan indienen.

Annulering of wijziging door de klant
De klant wordt eraan herinnerd, overeenkomstig artikel L. 121-21-8 12° van de Franse consumentenwet, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht waarin artikel L. 121-21 van de consumentenwet voorziet. In de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief staan de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. De vooruitbetaalde bedragen worden niet terugbetaald. In dit geval wordt dit vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief het toelaten, kan de annulering van de reservering rechtstreeks gebeuren bij het etablissement, waarvan het telefoonnummer wordt vermeld op de bevestiging van de reservering die per e-mail wordt verstuurd. Alle boekingen zijn nominatief en kunnen niet gratis of tegen betaling aan een derde worden overgedragen.

Klachten
Klachten met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van de geboekte diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit het etablissement schriftelijk aan ons worden meegedeeld.

Prijzen
De prijzen voor het reserveren van diensten worden vooraf en bij de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd in de commerciële valuta van het etablissement en zijn alleen geldig voor de periode die op het reserveringsplatform is aangegeven. Indien de betaling aan het etablissement geschiedt in een andere valuta dan die welke bij de reservering is bevestigd, zijn de wisselkosten voor rekening van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun herkomst, worden betaald in de lokale valuta van het etablissement, tenzij ter plaatse anders vermeld. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform zijn bijkomende diensten niet in de prijs inbegrepen.


Betaling
De klant verstrekt zijn bankgegevens als garantie voor de reservering, behalve in het geval van bijzondere voorwaarden of tarieven, per krediet- of debetkaart (Visa, Mastercard, American Express...) volgens de mogelijkheden van het reserveringsplatform van het etablissement, door rechtstreeks, in de daarvoor bestemde ruimte (beveiligde toegang door SSL-codering), het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, alsmede de geldigheidsdatum ervan aan te geven (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van consumptie van de dienst) en het visuele cryptogram. De klant moet de bankkaart waarmee de reservering is gegarandeerd aan het etablissement tonen. De betaling wordt tijdens het verblijf in de vestiging afgeschreven, behalve in het geval van bijzondere voorwaarden of tarieven waarbij de gehele of gedeeltelijke afschrijving van de betaling bij de reservering plaatsvindt. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. In geval van no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering die met een kredietkaart is gegarandeerd, zal het etablissement de klant als forfaitaire schadevergoeding debiteren voor het bedrag dat in zijn algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden is vermeld. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt gecontroleerd door stripe.com. Er kan een weigering van de betaalkaart zijn om verschillende redenen: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, bereikt plafond, invoerfout, enz. In geval van een probleem moet de klant contact opnemen met zijn bank enerzijds en het etablissement anderzijds om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen.

Voor 50% van het totale bedrag van de reservering geldt een online vooruitbetaling. Het vooruitbetaalde bedrag, de aanbetaling, wordt bij de reservering afgeschreven.

Overeenstemming over het bewijs
De invoer van de vereiste bankgegevens, samen met de aanvaarding van deze voorwaarden en het boekingsformulier of de aanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De in de computersystemen van elloha.com bijgehouden gegevens worden onder redelijke veiligheidsvoorwaarden bewaard en gelden als bewijs van de tussen partijen gedane mededelingen, bestellingen en betalingen. De klant wordt hierbij geïnformeerd dat zijn/haar IP-adres wordt geregistreerd op het moment van de reservering.

Volledig
Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant geboekte tarief en de voucher of reserveringsaanvraag drukken het geheel van de verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele door de klant meegedeelde algemene of bijzondere voorwaarde mag in deze algemene voorwaarden worden geïntegreerd. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen zijn, in dalende volgorde van prioriteit, het reserveringsformulier of de reserveringsaanvraag (met inbegrip van de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden zijn alleen de bepalingen van het boekingsformulier van toepassing op de desbetreffende verplichting. Deze algemene voorwaarden voor verkoop via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra de nieuwe versie van de algemene handelsvoorwaarden op internet is gepubliceerd, is deze automatisch van toepassing op alle klanten.